Ludzie
Smart Citizen Zaproszenia

HUMAN SMART CITIES: Konkurs dla samorządów

18 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacyjny skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, ważne w konkursie jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach.

Zasady udziału w konkursie HUMAN SMART CITIES

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta (tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie). Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

  • Etap I
    Wnioskodawca przygotowuje i składa do MR fiszkę projektową (której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu), która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje propozycje wnioskodawcy w zakresie inteligentnych rozwiązań dla miasta. Pierwszy etap Konkursu kończy się wybraniem ok. 50 fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej liczby fiszek wysokiej jakości, MR może zdecydować o zwiększeniu liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu Konkursu.
  • Etap II
    Wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego doradztwa eksperckiego (w celu przygotowania wniosku o dotację). Wnioski te podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dotację zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.popt.gov.pl wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz tytułem projektu.

Terminy

Termin składania fiszek projektowych – 16 października 2017 r.

Uwaga. Ministerstwo Rozwoju wydłużyło czas na składanie fiszek projektowych do 24 listopada 2017 roku.

Termin składania koncepcji projektu zostanie przekazany wnioskodawcom wybranym w pierwszym etapie konkursu, ale nie może to być termin wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu.

Maksymalny termin realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektów

  • minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto
  • maksymalna wartość projektu to 4 mln zł netto
  • wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursu HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: konkursdotacji.popt@mr.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Share Button

Komentarze